LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA:Bases de las presentaciones del 2012

LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA. RADIO CORAZON DIGITAL TV

Las bases del Concurso de Presentaciones del 2012 ya está disponible para que todo interesado en dicho evento lo pueda consultar. Este acto está organizado por Junta Central Fallera, por medio de la su Delegación de Cultura.
Las bases cuentan con:


  • Podràn participar totes les Comissions de Falla que ho sol·liciten, i que estiguen degudament censades en Junta Central Fallera.
  • Tots i cada u dels actors i actrius que intervinguen, hauran d'estar censats en la Comissió participant, així com en la Junta Central Fallera, en el moment de la inscripció al Concurs. Així mateix, el director de l’acte deura estar censat com a faller en J.C.F., no podent dirigir mes d'una presentació en la mateixa categoria
CATEGORIES
PRIMERA CATEGORIA I SEGONA CATEGORIA.
Estarà composta per totes aquelles comissions de falla que realitzen l'acte de presentació. Hauran de representar necessàriament un aproposit faller, escrit en llengua valenciana.
No s’admetran mes de 2 presentacions per dia, com a maxim 1 pel mati i altra per la vesprada. Es tindra en compte la clasificació de l’any anterior o si no l’ordre de l’apunta.
No s’admetran presentacions que comencen despres de les 23 hores.

NORMES

  • En cas de que vullgen triar jurats, ho proposaran a J.C.F.

Els jurats, (uno per cada categoría), seràn nomenats per la Junta Central Fallera i es regiràn per les següents normes:

1) ORIGINALITAT, del guió, del desenrotllament del mateix i dels elements utilitzats.
2) QUALITAT, de la idea original, del text que l'expressa i de la forma d'expressió.
3) ACCIÓ, moviment i dicció dels actuants, així com del ritme de l'acte en tot el seu desenrotllament i estil.
4) PRESENTACIÓ DE L'ACTE, Direccio, escenografia, (muntatge, il-luminació, vestuari, coreografia, musica i decorats)
La llengua de les cançons sera la valenciana, puntuara mes que en qualsevol altra .
DEMÈRITS
Es consideraran demèrits:
- L'actuació d´actors professionals
- Interrompre l'acte amb repartiment de regals o en una prolongació excessiva per elements estranys a l'acte.
- La presència innecessària d'elements no actuants, i en general tot allò que tendisca a deslluir l'acte de la presentació.
Cas d'efectuar-se en el mateix acte la Presentació de la Fallera Major i la Fallera Major Infantil, estes hauran de ser totalment independents una de l'altra.
PREMIS
S´establixen els següents premis:
PRIMERA CATEGORIA
PRIMER PREMI dotat amb 3.500 €
SEGON PREMI „ „ 2.000 €
TERCER PREMI „ „ 1.200 €
QUART PREMI „ „ 900 €
QUINT PREMI „ „ 600 €
SEXT PREMI „ „ 300 €
SEGONA CATEGORIA
PRIMER PREMI dotat amb 2.500 €
SEGON PREMI „ „ 1.200 €
TERCER PREMI „ „ 700 €
QUART PREMI „ „ 400 €
QUINT PREMI „ „ 300 €
SEXT PREMI „ „ 200 €
NO ES CONCEDIRAN PREMIS EX-AEQUO
Es concediran UN PRIMER, UN SEGON I UN TERCER PREMI a les millors ACTRIUS, així com altres tants als millors ACTORS (en les dos categories). Estos premis consistiran en una placa.
Es concedirá UN PREMI a la MILLOR DIRECCIÓ, (en cada una de les dos categories). Estos premis consistiran en una placa.
Totes les Comissions premiades rebran el corresponent estendard acreditatiu del premi atorgat.
El Jurat està facultat per a interpretar les bases d'este concurs, i podrà decidir sobre aquelles qüestions no previstes en les mateixes.
Les decisions del Jurat seran inapel·lables.
Les inscripcions es realitzaràn personalment en Junta Central Fallera en la Delegació de Cultura, de dilluns a dijous i de 19 a 20:30 hores, finalitzant el termini d'admissió el dia 3 de NOVEMBRE del 2011, (per a les Comissions de Falla no premiades en la darrera edició.) També es podran fer les inscripcions per e-mail a cultura@fallas.com
Tenen opció a participar en este Concurs per dret propi, totes les Comissions de Falla que en la passada edició van obtindre els Premis numerats (no mencions Honorifiques); a tal fi hauran de sol·licitar-lo en la mencionada Delegació, fins el dia 3 de NOVEMBRE del 2011, indicant la data a reservar, tenint preferència a esta data segons el premi rebut en l'exercici anterior. En el supòst de no rebre la dita comunicació en el termini assenyalat, s'entendrà com una renúncia expressa a l'elecció de la data en esta edició del Concurs.
Les restants Comissions inscrites i que coincidisquen amb les dates elegides, participaran en un sorteig previ que es celebrara en Junta Central Fallera el dia 10 de NOVEMBRE del 2011 a les 20 HORES, a fi d'establir un ordre prioritari d'elecció de dates.
Les Comissions que hagen participat en el dit sorteig i hagen quedat fora de la seua data sol·licitada, podran amb posterioritat elegir noves dates a partir del dia del sorteig, i hauran d'adaptar-se a les que queden lliures.
Les Comissions que sol·liciten ser inscrites en les dates que queden lliures després del sorteig, podran fer-lo sempre que ho sol·liciten CINC DIES abans de l'inici del concurs.
Les Comissions admeses en el Concurs estan obligades a facilitar amb una antelació deCINC DIES a la celebració de l'acte, les INVITACIONS amb els seus corresponents programes per als components del Jurat i el membre de la Delegació de Cultura corresponent.
Estes invitacions hauran d'entregar-se en la Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera.
El Jurat es reservara el dret d'assistència en el cas que la Comissió no aporte les invitacions o programes com a confirmació que celebren la Presentació el dia assenyalat.
No s'admetran sol·licituds d'aquelles presentacions que se celebren amb posterioritat al 19 de Febrer de l'any 2012.
L'entrega de premis s'efectuarà en la Plaça de l'Ajuntament durant la setmana fallera, i serà presidida per la Fallera Major de València.
La inscripció i participació en este Concurs, porta implícita l'acceptació d'estes BASES.
Asimismo, se comunica que la reunión tendra lugar el 4 de octubre a las 20.00 horas en el salón de actos de JCF.

No hay comentarios:

Publicar un comentario