BASES DEL XXXI CONCURSO DE TEATRO INFANTIL EN VALENCIANO

LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA.

La Junta Central Fallera, por medio de la Delegación de Cultura, convoca un año más el Concurso de Teatro Infantil en Valenciano con la pretensión de fomentar el teatro y nuestra lengua valenciana desde la infancia.
Este concurso, que cuenta ya con su edición número 31, cuenta con las siguientes bases:
.- Podran participar els grups infantils de teatre de totes les  Comissions de Falla que ho sol.liciten i estiguen censades en Junta Central Fallera, fins a arrivar a un màxim de 22 comissions. Es tindrà en compte l’ordre cronològic de les suscripcions, fins a arribar a eixe nombre.
2ª.- Totes les obres seran representades en LLENGUA VALENCIANA.
3ª.- Tots i cada u dels actors i actrius del grup de teatre hauran d'estar censats en la Comissió participant així com en la Junta Central Fallera, en el moment de la inscripció al Concurs. Així mateix, el/la director/a del grup ha d’estar censat com a faller en J.C.F., i no pot dirigir més d'una obra.
.- Totes les obres, originals o traduïdes a la LLENGUA VALENCIANA, seran d'un sol acte amb una duració mínima de 20 minuts i máxima de 60 minuts. Han d'obtindre el permís corresponent de l'autor, així com el visat de la Societat General d'Autors, que serà imprescindible per a formalitzar la inscripció.
Les obres que es presenten com a inèdites, hauran d'acompanyar un escrit de l'autor cetificant que mai ha estat representada.
.- A la modalitat d'obra inèdita només podran presentar-se obres que no hagen sigut mai representades. En cas de demostrar-se de forma documentada que l’obra no és inèdita, es perdrà la subvenció econòmica i els drets d’inscripció. La finalitat d’esta modalitat és la d’incentivar els autors a escriure obres en valencià, per tant no s’admetran versions ni adaptacions de qualsevol altre gènere.
.- Cada Comissió podrà representar l'obra que desitge, sempre que no haja estat representada els dos últims anys, per la mateixa. Cada comissió podrà presentar una sola inscripció.
.- A la fi de no reiterar el repertori, no es podran inscriure més de dos representacions de la mateixa obra, acceptant-se les dos que primer s'inscriguen.
.- Tota obra amb una duració menor de 20 minuts i superior a 60, serà descalificada i no tindrà dret al retorn dels drets d’inscripció.
9ª.- Inscripcions.
La inscripció es farà a la Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera en suport informàtic (cd, dvd, pendrive, etc…), o per e-mail a cultura@fallas.com, i quedarà definitivament inscrita quan arrive la contestació per e-mail de la Delegació de Cultura confirmant dita inscripció.
La documentació a aportar serà la següent:
El bolletí d'inscripció degudament complimentat en .doc i PDF.
Autorització de la SGAE o permis de l’autor.
Una sinopsi de l'obra a representar. (De no més de 400 caràcters), en .doc i PDF.
Una còpia de l'obra, en PDF.
El comprobant de l’ingrés de drets d’Inscripció, que es farà en el següent comte de Bankia: 2038 6102 01 6400000115. (pdf)
Planol i esbos del muntatge de l’escenografia incloent il.luminació, i temps aproximat del muntatge.( els grups que no presenten esta opció s'entendrà que actuen amb cambra negra i passaran automàticament a actuar en segon lloc.)
Nota: pregem que la documentació s’envie en fotmat word i PDF.
El termini d’inscripció serà des del dia 22 de maig al 10 de juny, en la Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera, de dilluns a dijous, de 19 a 20’30 hores.
La Junta Central Fallera, a través de la Delegació de Cultura, resoldrà els dubtes que es puguen produir sobre la correcta inscripció i admissió de les obres.
10ª.- Premis.
S'establixen els següents premis:
Primer Premi ........................................................500 Euros i Estendart
Segon Premi .........................................................300 Euros i Estendart
Tercer Premi ........................................................150 Euros i Estendart
Quart Premi........................................................... 75 Euros i estendart
Quint Premi ......................................................... 50 Euros i Estendart
Premi a la millor escenografia ..................................200 Euros i Estendart
El premi a la millor escenografia s'enten per premiar el conjunt d'elements que la composen:, decorat, vestuari, il.luminació, so, utillatge, etc.
També s'establixen els següents premis honorífics:
Premi “Saragüells” a la Millor Direcció.
Premi “Saragüells” a la Millor Actriu.
Premi “Saragüells” al Millor Actor.
Premi “Saragüells” a la Millor Actriu de Repartiment.
Premi “Saragüells” al Millor Actor de Repartiment.
Premi “Saragüells” al Millor Actor/Actriu Novell*
Premi d'un Estendard a la Millor Obra Inèdita. **
*Actor/actriu Novell. Este premi serà per al millor actor o actriu que actue en este concurs per primera vegada.
**S´entén que el premi a la millor obra inèdita es el premi a la representació de la citada obra, no a la seua qualitat literària.
No hauran nominacions ni premis exaequo.
Els premis poden quedar deserts.
11ª.- subvencions
S'establix una subvenció per participació als 15 primers grups teatrals classificats, de 250 euros.
12ª.- Representacions
El concurs se celebrarà a la Sala La Rambleta, en dissabte i diumenge. Totes les consultes tècniques, enviaments d'escenografia, plànols d'il.luminació, etc. es faran a l'e-mail: tecnicos@larambleta.com.
L'orde d'actuació serà per sorteig, que tindrà lloc el dia 18 de juny de 2013, en el Saló d'Actes de Junta Central Fallera, a les 19’30 hores. Després del sorteig, la Delegació de Cultura es reserva la potestat de variar, dins del mateix dia, l'orde d'actuació, atenent les diferents característiques dels muntatges de les obres, i ho comunicarà en anterioritat a les falles afectades. El concurs està previst que comence en octubre, i acabe en desembre. Esta data estarà supeditada a la quantitat de representacions.
Si per qualsevol raó es produïra canvi de l’obra a representar, s’haurà de comunicar immediatament per escrit a la Delegació de Cultura abans dels 15 dies naturals després del sorteig.
En el cas de no poder actuar el dia designat en el sorteig, s'aceptarà el canvi de dates entre dos grups de teatre, sempre que els dos grups aporten un escrit de conformitat amb este canvi i amb una antelació de 15 dies.
Els grups participants aportaran la seua pròpia escenografia i elements que estimen oportuns, pel que cada grup es posarà en contacte amb els tècnics del teatre per resoldre el que necessiten. També es faran responsables del muntatge i desmuntatge de la mateixa.
Hi haurà un temps màxim de desmuntatge que serà de 30 minuts.
Els jurats seran nomenats per Junta Central Fallera, a través de la Delegació de Cultura, i les seues decisions seran inapel.lables.
Durant les representacions, la Delegació de Cultura serà la responsable d'atendre qualsevol sol.licitut que hi haja, com informar i assessorar al Jurat si éste així ho demana.
Considerant que son grups infantils de teatre, es recomana als directors/directores teatrals, no representen obres en les que es pose en boca dels intèrprets, frases o accions que puguen ferir la sensibilitat del'espectador. El jurat valorarà negativament este aspecte.
L’incumpliment dels horaris i la duració serà motiu de descalificació.
MOLT IMPORTANT: A fi de conscienciar als grups participants de l'obligatorietat d'efectuar les representacions a què s'han inscrit, s'establix un Dret de Participació, consistent en una fiança econòmica de 300 euros (a ingresar en el compter nº 2038 6102 01 6400000115 de Bankia) que els serà tornada una vegada finalitzat el concurs.
Aquells grups que deixaren de participar perdran dita aportació.
Amb la intenció de prestigiar este concurs i per a donar-li més serietat, als grups que incomplisquen les seues obligacions d'actuació, independentment de l'anterior, s'els podrà imposar la sanció de no participar en el concurs en la següent edició.
Les nominacions per als premis del concurs infantil es faran públiques en l'acte que oportunament s'anunciarà.
El resultat i lliurament dels Premis, es realitzarà en la Gala de la Cultura Infantil en el lloc i en la data que oportunament s'anunciarà.
La Junta Central Fallera contractarà amb una empresa per a la gravació de les obres de teatre podent utilitzar les imatges de les mateixes sense cap fi de lucre per a la promoció i divulgació del Concurs en cualsevol mitjans de comunicació. Advertim que la no recollida d’obres pot ser motiu de sanció.
S’advertix que l’ús de càmeres de fotos i de vídeo, només està permés per a ús personal i privat, sense que es puga fer divulgació pública dels mateixos, sense permis de l’ autor i de la pròpia comissió de falla, així com l´autorització paterna en cas de minoria d’ edat. (en tots els casos, per escrit).
La inscripció i participació en este concurs, significa l'acceptació per part de les Comissions, de totes i cada una d'estes Bases.
Totes les comissions participants que no obtinguen premi tindran dret a 4 invitacions per a la Gala de la Cultura Infantil, que tindran reservades fins a dos setmanes abans de la mateixa en la Delegació de Cultura. A partir de l'eixa data esta delegació podrà fer ús de les mateixes i la comissió de falla no tindrà dret a reclamar-les.
NOTA: S'ADMITEIXEN PROYECTES PER A LES GALES DE LA CULTURA BEN ESPECIFICATS I DETALLATS ABANS DEL 15 DE SETEMBRE.
ÉS NECESARI TINDRE LLICÈNCIA FISCAL, PER A PODER FACTURAR.
Acceso a las bases del concurso aquí.
Acceso al formulario de inscripción aquí

No hay comentarios:

Publicar un comentario