BASES XL CONCURSO DE TEATRO EN VALENCIANO

LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA.

Una edición más, llega el Concurso de Teatro en Valenciano que convoca la Junta Central Fallera por mediación de su Delegación de Cultura. Los grupos de teatro de las comisiones que quieran participar deberán leer las bases y rellenar el formulario de inscripción tanto del concurso mayor como del infantil. 
El concurso de teatro mayor alcanza este año su 40 edición esperando contar, un año más, con la participación de numerosas comisiones falleras que cada año demuestran su potencial artístico con elaboradas tramas y puesta en escena. 

BASES DEL CONCURSO: 
.- Podran participar els grups de teatre de totes les comissions de falla que ho sol.liciten, i que estiguen degudament censades en Junta Central Fallera, amb els següents límits:
Obra Curta B fins a 30 comissions
Obra Curta A fins a 18 comissions
Obra Llarga fins a 15 comissions
A Curta B s’admetran totes les obres per orde d’inscripció fins a arribar a la quota indicada.
.- Totes les obres seran representades en LLENGUA VALENCIANA.
3ª.- Tots i cada u dels actors i actrius del grup de teatre, hauran d'estar censats en la Comissió participant, així com en la Junta Central Fallera, en el moment de la inscripció al Concurs. Així mateix, el/la directora/a del grup haurà d’estar censat com a faller en J.C.F., no podent dirigir més d'una obra..- Totes les obres, originals o traduïdes a la LLENGUA VALENCIANA, han de tindre el permís corresponent de l'autor, així com el visat de la Societat General d'Autors, que serà imprescindible per a formalitzar l'inscripció. Les obres que es presenten com a inèdites, hauran d’acompanyar un escrit de l'autor certificant que mai ha sigut representada.
5ª.- A la modalitat d'obra inèdita només podran presentar-se obres que no hagen sigut mai representades. En cas de demostrar-se de forma documentada que l’obra no es inèdita, es perdrà la subvenció económica i els drets d’incripció.  La finalitat d’esta modalitat és la d’incentivar els autors a escriure obres inèdites en valencià, per tant no s’admetran versions ni adaptacions de qualsevol altre gènere.
.- Cada comissió podra representar l’obra que desitge, sempre que no haja estat representada per la mateixa comissió els dos últims anys.
.- A la fi de no reiterar el repertori, no es podran inscriure més de dos representacions de la mateixa obra, acceptant-se les dos que primer s'inscriguen.
.- Inscripcions.
La inscripció es farà a la Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera en suport informàtic (cd, dvd, pendrive, etc…), o per e-mail a cultura@fallas.com, i quedarà definitivament inscrita quan arrive la contestació per e-mail de la inscripció correcta per part de la Delegació de Cultura.
La documentació a aportar serà la seguent:
- El bolletí d'inscripció degudament complimentat en word i pdf.
- Autorització de la SGAE o el permis de l’autor.
- Una sinopsi de l'obra a representar.(De no més de 400 caràcters) en .doc i pdf.
- Una còpia de l'obra, en pdf.
- El comprobant de l’ingrés de drets d’inscripció, que es farà en el següent comte de Bankia: 2038 6102 01 6400000115. (pdf)
- Fotocopia del DNI dels actor jovens. Si no es presenta el dia de la inscripció, no optarà al premi corresponent.
- A les categories Curta A i Curta B: Planol i esbos del muntatge de l’escenografía incloent il0luminació, i temps aproximat del muntatge.( Els
grups que no presenten esta opció s'entendrà que actuen amb cambra negra i passaran automaticament a actuar en segon lloc,)
Nota: pregem que tota la documentació s’envie en fotmat .doc i PDF.
El termini d’inscripció començarà del dia 22 de maig i finalitzarà el 10 de juny, (en la Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera, en horari de 19 a 20’30 hores, de dilluns a dijous).
El sorteig per a l'ordre d'actuació tindrà lloc el dia 18 de juny de 2013, en el Saló d'Actes de Junta Central Fallera, a les 19’30 hores.
. Categories.
Cada falla podrà participar només a 2 categories del concurs, amb grups totalment diferents, no podent repetir actors/actrius ni director/a a les dos categories a les que participen. (De manera que cada actor i director haurà de triar categoria i comissió en la que actuar.) 
S' establixen tres categories:
A) OBRA LLARGA amb una duració superior a 75 minuts. No comptarà el temps de descans, que serà de 15’ en cas de no haver canvi d’escenografia i de 30’ com a màxim en cas d’haver-ne. Les comissions hauran de informar la Delegació de Cultura de JCF abans de la representació. En esta modalitat d'Obra Llarga, participaran un màxim de 15 grups, (excepte l’any del canvi.)
TRANSICIÓ: EDICIÓ XL
Podran participar en esta categoria les comissions que accedien a llarga en les anteriors bases acceptant les bases per a esta edició, tenint en compte, que en
acabar esta edició la catagoria ha de quedar-se en 15 grups per a les següents edicions, per lo que baixarien de categoria a partir del decé lloc. (En cas de no arribar a les 15 comisions, es quedarà el número que quede.)
REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR EN LLARGA : EDICIÓ XL
1. Haver participat en esta categoria en l'edició anterior, o un mínim de tres vegades a les últimes cinc edicions.
2. En el cas que es superara el número de 15 inscripcions, es farà una selecció d'acord al número de participacions i puntuacions obtingudes per les Comissions en les dos darreres edicions del concurs.
3. Serà imprescindible, com a mínim, haver participat els dos últims anys en Curta.
REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR EN LLARGA LES PROPERES EDICIONS
1. Haver quedat en entre els 10 primers llocs d’esta categoria (llarga).
2. Ser dels 5 primers de Curta A.
Les 5 últims classificats baixaran a la categoria de Curta A.
En cas de que en la categoria de Curta A també participe qualsevol de les comissions que han descendit de categoria, automaticament baixarien a categoria Curta B (acces), sempre que el grup participant en Curta A no quede entre els cinc primers clasificats. En este cas els grups podran permutar conservant així el lloc en les dos categories, ja que de cap manera poder coincidir dos grups d’una comissió en la mateixa categoria.
B) OBRA CURTA “A”, duració superior a 35 minuts i un màxim de 70 minuts.
REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR EN CURTA A LES PROPERES EDICIONS
A. Quedar classificats entre la 6ª i 13ª posició
B. Baixar de la catagoria Llarga (sense coincidir amb cap grup de la mateixa comissió)
C. Pujar de la categoria Curta B (per haver segut classificat entre els 5 primers grups)
Pujaran a llarga les 5 primeres classificades. En cas de tindre una mateixa comissio un altre grup en eixa catagoria, no pujara, pero no deixarà el seu lloc a les classificades en llocs posteriors. Aquella falla que tinga dret per mèrits a l’ascens de categoria i no s’incribixca en el concurs del seguent any, haurà de reanudar la seua participació en el concurs en modalitat Curta B, sense dret a premi ni ha pujar de categoria durant les seguents 2 edicions.
C) OBRA CURTA “B”, (ACCES) Duració mínima de 35 minuts i màxima de 70'.
REQUISITS PER A PARTICIPAR EN CURTA B LES PROPERES EDICIONS
1. Haver participat a la categoria la edició anterior
2. Els descendits de Curta A (i llarga)
3. Per ordre d'inscripció els grups nous fins a completar els 30 participants. 
Pugen a la categoria de Curta A els cinc primers classificats, sempre que cap grup coincidisca a la categoria amb un grup de la mateixa comissió. En cas de coincidència el grup no podrà pujar. A no ser que el grup de Curta A, quede entre els 5 últims, en esta cas els grups permutaran els seus llocs.
Per a la següent edició, les obres de Curta B, tindran una duració mínima de 35 minuts i màxima de 60 minuts.
10ª. Premis
OBRA LLARGA:
Primer Premi........................................................ 2.200 Euros i Estendar
Segon Premi ........................................................ 1.300 Euros i Estendar
Tercer Premi ....................................................... 800 Euros i Estendar
Quart Premi ........................................................ 500 Euros i Estendar
Quint Premi ........................................................ 275 Euros i Estendar
Premi a la Millor Escenografia................................ 900 Euros i Estendar ***
També s'establixen els següents premis honorífics:
Premi “Saragüells” a la Millor Direcció
Premi “Saragüells” a la Millor Actriu
Premi “Saragüells” al Millor Actor
Premi “Saragüells” a la Millor Actriu de Repartiment
Premi “Saragüells” al Millor Actor de Repartiment
Premi “Saragüells” al Millor Actor/Actriu Jove *
Premi d'un Estendard a la Millor Obra Inèdita **.
OBRA CURTA A:
Primer Premi ..................................................... 1.250 Euros i Estendart
Segon Premi ....................................................... 750 Euros i Estendart
Tercer Premi ...................................................... 500 Euros i Estendart
Quart Premi........................................................ 300 Euros i Estendart
Quint Premi........................................................ 150 Euros i Estendart
Premi a la Millor Escenografia............ ............. 400 Euros i Estendart ***
Premis honorífics:
Premi “Saragüells” a la Millor Direcció
Premi “Saragüells” a la Millor Actriu
Premi “Saragüells” al Millor Actor
Premi “Saragüells” a la Millor Actriu de Repartiment
Premi “Saragüells” al Millor Actor de Repartiment
Premi “Saragüells” al Millor Actor/Actriu Jove *
Premi d'un Estendard a la Millor Obra Inèdita **
OBRA CURTA B:
Primer Premi ...................................................... 500 Euros i Estendart.
Segon Premi .......................................................300 Euros i Estendart.
Tercer Premi .......................................................150 Euros i Estendart.
Quart Premi ............................................................. Estendart.
Quint Premi ............................................................. Estendart.
Premi a la millor Escenografia........................... …..250 Euros i Estendart.
(Els grups que obtinguen estos cinc premis, ascendiran de categoria, quedant inclosos en la modalitat Obra Curta “A”).
Premis honorífics:
Premi “Saragüells” a la Millor Direcció
Premi “Saragüells” a la Millor Actriu
Premi “Saragüells” al Millor Actor
Premi “Saragüells” a la Millor Actriu de Repartiment
Premi “Saragüells” al Millor Actor de Repartiment
Premi “Saragüells” al Millor Actor/Actriu Jove *
Premi d'un Estendart a la Millor Obra Inèdita. **
La Taula Valenciana d'Autors Teatrals establix un únic Premi Honorífic per a totes les modalitats, per al grup que millor represente una obra d'un autor que siga membre d'esta Taula.
CLAUSULES
Els premis poden quedar deserts.
No ni hauran ni nominacions ni premis EX – AEQUO.
* Opta al premi al millor actor o actriu jove, aquell/a que no tinga els 21 anys complits el dia de la representació. El premi intenta incentivar la incorporació
de gent jove en el concurs. Este premi sols es podrà rebre una vegada. Si no l’ha rebut mai es pot participar fins als 21 anys. Si l’ha rebut estarà excluit
com actor/actriu jove, però llógicament optarà als altres premis.
** S’enten que el premi a la millor obra inèdita és el premi a la representació de la citada obra, no a la seua qualitat literaria, que és objecte d’altra modalitat de concurs de JCF. La finalitat d'aquesta modalitat és la de incentivar l'escriptura d'obres de teatre en valencià, per lo tant no s'admetran versions ni adaptacions de qualsevol altre génere.
*** El premi a la millor escenografia s'entén per premiar el conjunt d'elements que la composen:, decorat, vestuari, il.luminació, so, utillatge, etc.
MOLT IMPORTANT: A fi de conscienciar als grups participants de l'obligatorietat d'efectuar les representacions a què s'han inscrit, s'establix un Dret de Participació, consistent en una fiança económica (a ingresar en 2038 6102 01 6400000115 de Bankia) que els serà tornada una vegada finalitzat el concurs, i que serà la següent:
Obra Llarga:.................... 300 €
Obra Curta Categoría A:... 300 €
Obra Curta Categoría B:... 300 €
11ª Subvencions
Els participants en totes les categories rebran la subvenció corresponent segons la seua classificació final al concurs.
OBRA LLARGA……………………. 400 Euros als primers 10 classificats
OBRA CURTA A ………………….. 250 Euros als primers 13 classificats
OBRA CURTA B …………………...250 Euros als primers 10 classificats
12º. Representacions
El concurs se celebrarà a la Sala La Rambleta. Totes les consultes tècniques, enviaments d'escenografia, plànols d'il.luminació, etc. es faran a l'email: tecnicos@larambleta.com
L'ordre d'actuació s'establirà per sorteig que es celebrarà el dia 18 de juny de 2013 al Saló d'Actes de Junta Central Fallera, a les 19.30 hores. La Delegació de  Cultura es reserva la potestat de variar, sempre dins del mateix dia, l'ordre d'actuació atenent les diferents necessitats dels muntatges de les obres i ho comunicarà en temps i forma als grups afectats. Està previst que el concurs comence en setembre i finalitze en desembre. Esta data estarà supeditada a la quantitat de representacions.
En cas de no poder actuar el dia designat pel sorteig, sols s'acceptarà el canvi de dates entre dos grups, sempre que els dos aporten a la Delegació un escrit de conformitat amb el canvi i amb 15 dies mínim d'antelació. Si per qualsevol raó es produïra canvi de l’obra a representar, s’haurà de comunicar immediatament per escrit a la Delegació de Cultura abans dels 15 dies naturals després del sorteig.Els grups participants aportaran la seua pròpia escenografia i elements que estimen oportuns, pel que cada grup es posarà en contacte amb els tècnics del teatre per resoldre el que necessiten. També es faran responsables del muntatge i desmuntatge de la mateixa. S'establix un màxim de 30' minuts per desmuntar en les modalitats de Curta A i Curta B.
Els grups d'Obra Llarga podran disposar del teatre la vespra de la representació o el matí de la representació si és festiu per tal de realitzar amb més comoditat el muntatge corresponent.
Els jurats seran nomenats per la Delegació de Cultura i les seues decisions seran inapel.lables.
En atenció i reconeixement a l'esforç de la majoria dels grups participants i pel major prestigi del concurs, i considerant que cada grup ha d'aportar el seu obligat treball per tal d'aconseguir una mínima qualitat en la representació, es fa constar que aquell grup que no demostre coneixement de l'obra i que en conseqüència no obtinga la mínima puntuació que el jurat exigisca, serà sancionat amb la perduda dels Drets d'Inscripció.
La Delegació de Cultura serà responsable d'atendre durant les representacions, qualsevol sol.licitud d'informació o assessorament que el jurat puga demanar.
L'incumpliment d'horaris o duració de la representació serà motiu de desqualificació, sent la Delegació de Cultura l'única responsable del control dels mateixos. En cas de desqualificació es comunicarà immediatament al grup i al jurat. S'estableix un temps de cortesia de 15' minuts màxim per a l'inici de cada representació fora de l'hora programada. A partir d'ací es penalitzarà els grups no poden rebre cap premi. Les nominacions als premis en les tres modalitats es faran públiques en l'acte que oportunament s'anunciarà.
El resultat i lliurament de premis de les tres categories, es realitzarà durant la Gala de la Cultura en el lloc i la data que oportunament s'anunciarà.
Totes les comissions de falla participants al concurs que no obtinguen nominació tindran dret a 2 invitacions per a la Gala de la Cultura que tindran reservades fins dos setmanes abans de la mateixa en la Delegació de Cultura. A partir de l'esmentada data esta Delegació farà ús de les mateixes i la comissió de falla no tindrà dret a reclamar-les.
La Junta Central Fallera contractarà una empresa per gravar les obres representades, podent utilitzar les imatges de les mateixes sense ànim de lucre per a la promoció i divulgació del concurs en qualsevol mitjan de comunicació.
S'advertix que l'ús de càmeres de fotos i vídeo només està permés per a ús personal i privat, sense que el puga fer divulgació pública de les mateixes sense permís de l'autor i de la comissió de falla, així com l'autorització paterna en cas de minoria d'edat. (En tots els casos, per escrit).
La inscripció i participació en este concurs, significa l'acceptació per part de grups i comissions de falla, de totes i cada una d'estes bases.
NOTA IMPORTANT.- S’ADMITEIXEN PROJECTES PER A LES GALES DE LA CULTURA, BEN ESPECIFICATS I DETALLATS ABANS DEL 15 DE SETEMBRE.
NI HA QUE TENIR LLICENCIA FISCAL, PER A PODER FACTURAR.
Acceso a las bases del concurso mayor aquí.
Formulario de inscripción aquí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario