LA MECHA FALLAS Y FIESTAS DE VALENCIA: LA CABALGATA DEL NINOT SE PONE EN MARCHA

LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA.
Es convoca a les comissions de Falla que desitgen participar en este Festeig, i se'ls recorda l'obligació d'aportar el tema general de la Comparsa, que no podrà estar construït per fragments de la Falla que es planta en l'exercici.
En la formació i desenrotllament de la Cavalcada es mantindrà en tota ella l'organització tradicional. Es tindrà en compte per a la puntuació dels projectes a presentar i per als premis a atorgar, les següents normes:

     UNITAT DEL TEMA     ORIGINALITAT DE L´IDEA
     INTENCIÓ SATÍRICA
     ACCIÓ (moviment dels actuants)
     RITME DE L'ACTE
     VESTUARI
     FÀCIL COMPRENSIÓ PER A TOT EL PUBLIC.

A tots els efectes les comissions participants es basaràn en les normes tradicionals de presentació, tenint en compte que s'entén per:
FIGURA: La participació d'un sol actuant o un altre reforçant la mateixa. No podrà expressar la seua intenció ni recolzar-se en els grups, només en la seua persona o en l'acompanyant.
VESTUARI: Es valora la qualitat, harmonia i originalitat amb relació al tema presentat.
COMPARSA: És el conjunt de grups i figures que intervenen en la Cavalcada baix el lema que presenta cada Comissió participant. Els portacàrtels es consideren necessàriament part integrant de la Comparsa.
S'atorgaran els següents PREMIS:

COMPARSA:PRIMER PREMI : 1.590 € i estendard.
SEGON PREMI : 1.130 € i estendard.
TERCER PREMI : 1.120€ i estendard.
QUART PREMI : 1.110€ i estendard.
QUINT PREMI : 1.100 € i estendard.
SEXT PREMI : 1.090 € i estendard.
SEPTIM PREMI : 1.080 € i estendard.
OCTAU PREMI : 1.070 € i estendard.
NOVÉ PREMI : 1.060 € i estendard.
DECÉ PREMI : 1.050 € i estendard.
ONZÉ PREMI : 1.040 € i estendard.
DOTZÉ PREMI : 1.030 € i estendard.
TRETZÉ PREMI : 1.020 € i estendard.
CATORTZÉ PREMI : 1.010 € i estendard.
QUINTZÉ PREMI : 1.000 € i estendard.

FIGURA:PRIMER PREMI: 400 € i estendard.
SEGON PREMI: estendard.
TERCER PREMI: estendard.
QUART PREMI : estendard.
QUINT PREMI : estendard.

VESTUARI:PRIMER PREMI: 400 € i estendard.
SEGON PREMI: estendard.
TERCER PREMI: estendard.
QUART PREMI : estendard.
QUINT PREMI : estendard.
NORMES DE PARTICIPACIÓ

1).- Cada Comissió participant presentarà per comparsa, obligatòriament, un numere de DOS FIGURES.
2).- Els participants per Comissió seran un mínim de 75 i un màxim de 250 actuants INCLOENT ELS PORTA-CÁRTELLS.
3).- Cada comissió podrà presentar un màxim de SIS rodants, amb vehicle tractor.
La contractació dels dits vehicles, correrà a càrrec de la comissió participant. 4).- L´inscripció serà per Falla, participant la Fallera Major Infantil ó la
Major de cada Comissió que desfilarà en la Carrossa que disposarà junta Central Fallera a eixe efecte.
5).- La participació màxima de Falles serà de 15 Comissions.
6).- Tindran dret a participar en la Cavalcada, les comissions seleccionades d'acord a la qualitat del projecte presentat.
7).- L´inscripció es realitzarà per mitjà de l´arxiu informatic adjunt a estes bases, degudament complimentat i a travès del correu electrónic infantiles@fallas.com . El dia 23 de GENER del 2012, a les NOU DE LA NIT, quedara tancat el termini per a admetre els projectes.

8).- El dia 30 de GENER del 2012 la Comissió qualificadora dels projectes de la Cavalcada, comunicara el seu veredicte sobre les comissions, admeses o no, per mitjà de la seua exposició en el tauler d'anuncis de Junta Central Fallera o a través de la página WEB de la mateixa ( www.fallas.com ). Els projectes no seleccionats seran tornats a les respectives comissions.
9).- El lloc, forma i hora de concentració seran fixades per la Junta Central Fallera.
10).- No existirà cap lloc especial per a efectuar determinades actuacions; aclarint que, els rodants, figures i quadros plàstics, s'han de poder contemplar
per tots els assistents a l´acte i desde qualsevol lloc hon estiguen estos situats, en tota la seua totalitat.

11).- Una vegada entregat el guió de la Cavalcada, no estara permitit cap de modificació.
12).- Queda expresament prohibida la paralització del desfile en tot el recorregut de la Cavalcada, inclús al seu pas per la tribuna presidencial.
13).- El jurat estarà presidit pel President de Junta Central Fallera o persona en qui delegue, i compost per les persones que es designen
14).- El veredicte del Jurat serà inapel·lable
15).- L´inscripció i participació en este Concurs, porta implícita l'acceptació d'estes bases.


Si vols descarregar el full d'inscripció punxa açi.

No hay comentarios:

Publicar un comentario